ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-218-1

บทเรียนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ที่อิงรูปแบบ “สวนพฤกษศาสตร์” และสนองพระราชดำริในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าและประโยชน์ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ สัมผัส เสริมสร้างปัญญา และปลูกฝังคุณธรรมบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน และสามารถใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อย่างบูรณาการ โดยการถอดบทเรียน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ได้เลือกกรณีศึกษาจากสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ หรือเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง๕ แห่ง ในหลากหลายสังกัด หลากหลายระดับ และพืชพรรณที่ศึกษาได้แก่ โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
๑. บทนำ

             ๑.๑ ความเป็นมาของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
             ๑.๒ ความหมายของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
             ๑.๓ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
             ๑.๔ องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
             ๑.๕ สาระการเรียนรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
             ๑.๖ การถอดบทเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒. บทเรียนการจัดการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียน ๕ แห่ง
             ๒.๑ บทเรียนจากโรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี
                          ๒.๑.๑ ข้อมูลโรงเรียน
                          ๒.๑.๒ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                          ๒.๑.๓ ผลที่เกิดขึ้น
             ๒.๒ บทเรียนจากโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
                          ๒.๒.๑ ข้อมูลโรงเรียน
                          ๒.๒.๒ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                          ๒.๒.๓ ผลที่เกิดขึ้น
             ๒.๓ บทเรียนจากโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
                          ๒.๓.๑ ข้อมูลโรงเรียน
                          ๒.๓.๒ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                          ๒.๓.๓ ผลที่เกิดขึ้น
             ๒.๔ บทเรียนจากโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี
                          ๒.๔.๑ ข้อมูลโรงเรียน
                          ๒.๔.๒ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                          ๒.๔.๓ ผลที่เกิดขึ้น
             ๒.๕ บทเรียนจากโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร
                          ๒.๕.๑ ข้อมูลโรงเรียน
                          ๒.๕.๒ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                          ๒.๕.๓ ผลที่เกิดขึ้น
๓. สรุปบทเรียนการจัดการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ภาคผนวก
คณะผู้จัดทำ
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด