ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-195-5

ครูภูมิปัญญาไทยเป็นตัวแทนและต้นแบบของผู้ที่เดินตามรอยพระยุคลบาท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดำฯ สยามบรมราชกุมารี สานักงานฯ ได้คัดสรร ครูภูมิปัญญาไทย จำนวน ๑๕ ท่าน จำกทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นตัวแทนในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักอาชีพผูกพันอยู่กับการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาพรรณพืชอย่างหลากหลายมิติที่ก่อประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร การประกอบอาชีพ การรักษาโรค การเป็นแหล่งต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ท้องถิ่นไปจนถึงการได้ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวบรวมพืชพรรณ นานาชนิด เป็นมรดกของท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ไปจนถึงแหล่งพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานแห่งศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

สารบัญ
บทนำ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
แนวทางการดำเนินงานตามกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กรอบการสร้างประโยชน์
กรอบการสร้างจิตสำนึก
ความเป็นมา และแนวทางการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ความนำ
ครูสมบูรณ์ แว่นวิชัย ด้านการแพทย์แผนไทย
ครูวุฒิ วุฒิธรรมเวช ด้านการแพทย์แผนไทย
ครูทองใบ แท่นมณี ด้านภาษาและวรรณกรรม
ครูขวัญดิน สิงห์คำา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครูพงษ์เทพ เพียรทำา ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี
ครูถนอม ศิริรักษ์ ด้านโภชนาการ
ครูคำาพัน อ่อนอุทัย ด้านโภชนาการ
ครูไพบูลย์ พันธ์เมือง ด้านภาษาและวรรณกรรม
ครูมารศรี วนาโชติ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ครูเล็ก กุดวงค์แก้ว ด้านเกษตรกรรม
ครูกิตติ อนันต์แดง ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ครูกีชา วิมลเมธี ด้านการแพทย์แผนไทย
ครูจินดา บุษสระเกษ ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชม
ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ ด้านศิลปกรรม
ครูบุญตัน สิทธิไพศาล ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ที่อยู่ ๑๕ ครูภูมิปัญญาไทย
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด