ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN : 978-616-395-939-3

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ จำนวน ๑๒ คน ในทุกภูมิภาคของประเทศ และดำเนินการจัดทำหนังสือ ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙ ได้ประมวลสาระ ประวัติชีวิต ผลงาน กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการนำความรู้ของ ครูภูมิปัญญาไทยให้เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ร่วมกันในการปรับประยุกต์ ภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

สารบัญ
คำนำ
ความเป็นมาการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
ประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙
ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙

     นายจันทร์ ชาญแท้ ด้านเกษตรกรรม
     นางพิมพา มุ่งงาม ด้านเกษตรกรรม
     นางรุจาภา เนียนไธสง ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
     นางสมสมัย เขาเหิน ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
     นายทองสา เจริญตา ด้านการแพทย์แผนไทย
     นายมงคลชัย เสเล ด้านการแพทย์แผนไทย
     นายเอียะ สายกระสุน ด้านการแพทย์แผนไทย
     นายอภิวิชญ์ นวลแก้ว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
     นายวิเชียร ผลเจริญ ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
     นางธนพร อินทร์ธิราช ด้านศิลปกรรม
     นายธนวัฒน์ ราชวัง ด้านศิลปกรรม
     นางสาวลำดวน สุวรรณภูคำ ด้านศิลปกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๙
คณะผู้จัดทำ
 

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด