ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN :

แหล่งอาชีพของปราชญ์ ตัวแทนครูภูมิปัญญาที่ยกมาเป็นตัวอย่าง 15 ท่าน ว่าเป็นการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งการอนุรักษ์สืบสานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หัวใจคือแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่แผ่ประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันเองแล้วก็ชาวโลกด้วย ก็คือพื้นที่ประกอบอาชีพของท่านที่เรียกว่า ท้องนา สวน ไร่ นั่นเอง ครูภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านสร้างทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นอาชีพที่แตกต่าง ความแตกต่างนั่นคือความเชี่ยวชาญชำนาญหรือเอตทัคคะ บางท่านใช้เป็นอาชีพเกษตรเป็นหลัก ใช้แปรรูปเป็นอาชีพรอง บางท่านใช้แปรรูปเป็นหลัก เกษตรกรรมเป็นอาชีพรอง บางท่านใช้ประโยชน์จากไม้นานาชนิด มาสร้างสีสันให้ผืนผ้าไหมที่ผ่านการถักทอด้วยมือของตัวเองอย่างวิจิตรงดงาม

สารบัญ

บทนำ

 •           โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

บทเรียนศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรวิถีชีวิต ภูมิปัญญาไทยของ 15 ครู ภูมิปัญญาไทย

 • เกริ่นนำ
 • นายเล็ก กุดวงศ์แก้ว                   ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม (วิธีเกษตร)
 • นางมารศรี วนาโชติ                    ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า)
 • นางสาวชวัญดิน สิงห์คำ              ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นางถนอม ศิริรักษ์                     ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ
 • นายกีชา วิมลเมธี                      ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย
 • นายพงษ์เทพ เพียรทำ                ครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
 • นายทองใบ แท่นมณี                 ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม
 • นายบุญตัน สิทธิไพศาล              ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • นายสมบูรณ์  แว่นวิชัย               ครูภูมิปัญญาไทย ด้านด้านการแพทย์แผนไทย
 • นายวุฒิ  วุฒิธรรมเวช                ครูภูมิปัญญาไทย ด้านด้านการแพทย์แผนไทย
 • นางจินดา บุษสระเกษ               ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
 • นางดวงเนตร ดุริยพันธ์ุ              ครูภูมิปัญญาไทย ด้านศิลปกรรม
 • นางคำพัน อ่อนอุทัย                  ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ
 • นายกิตติ อนันต์แดง                  ครูภูมิปัญญาไทย ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 • นายไพบูลย์ พันธ์เมือง               ครูภูมิปัญญาไทย ด้านภาษาและวรรณกรรม
 
   
   
   
   
   
   
     
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด