ปีที่พิมพ์ : 2560

ISBN : 987-616-270-145-0

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ จำนวน ๕๔ คน ในทุกภูมิภาคของประเทศ และดำเนินการจัดทำหนังสือการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติด้วยครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘ ได้ประมวลสาระเป็นประวัติชีวิต ผลงาน กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการนำความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยให้เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ร่วมกัน ในการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยที่ได้ประมวลสรุปไว้ในหนังสือ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำภูมิปัญญาไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติ และการพัฒนาอาชีพของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม สืบไป

สารบัญ
 คำนำ  
ความเป็นมา การยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่๘
ประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย
 
ภาคเหนือ
          - จ่าสิบโทรสุทิน ทองเอ็ม
          - นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์
          - นางลัดดา ไพรเจริญศรี
          - นายประสิทธิ์ วุ่นฟัก
          - นางสาวปาริชาติ บุญธิมา
          - นายสมทบ สอนราช
          - นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์
          - นายองอาจ พงษ์โนรี
          - นายมานพ ชัยบัวคำ
          - นายกมล อภิธนัง
          - นางบัวตอง แก้วฝั้น
          - นางสาวศันสนีย์ อินสาร
          - นายอุ่นเรือน หงษ์ทอง
          - นายประเสริฐ ขวัญเผือก
          - นายอินตา เลาคำ
          - นางสังเวียน ปรารมภ์
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          - พระครูเกษมธรรมานุวัตร
          - พระอธิการสมบูรณ์ วิสุทฺโธ (นิมิตร)
          - นายถาวร สรรสมบัติ
          - นายบุญมี สุระโคตร
          - นางสุภาณี ภูแล่นกี่
          - นางรวงทอง สุภิษะ
          - นางหนูจีน ศรีนัมมัง
          - นางสาวประกายศรี รุ่งเรืองอริโย
          - นายสีหา มงคลแก้ว
          - นางจินตนา เย็นสวัสดิ์
          - นายฉลาด ส่งเสริม
          - นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ
          - นายดวง วังสาลุน
          - นายทองไกร ปัญจะแก้ว
          - นายสมชาย ฐานเจริญ
 
ภาคกลางและภาคตะวันออก
          - จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ
          - นายยวง เขียวนิล
          - นายวิชา ทองโสภา
          - นายสำรอง แตงพลับ
          - นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล
          - นางซ้อง จบศรี
          - นายบัณฑิตย์ พินิจสุขใจ
          - นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
          - นายสมโภชน์ วาสุกรี
 
ภาคใต้
          - พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์
          - นายดอเล๊าะ สะตือบา
          - ดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล
          - นายแสวง ภูศิริ
          - นายกิตติทัต ศรวงศ์
          - นายปลื้ม ชูคง
          - นายขจรศักดิ์ เทพนุ้ย
          - นายสมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย
          - นายช่วง เรืองแก้ว
          - นางดวง วังบุญคง
          - นายเทพสิน ผ่องแก้ว
          - นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์
          - นายสวน หนุดหละ
          - นายประเสริฐ รักษ์วงศ์
 
ภาคผนวก
          - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
          - ประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘
          - ทำเนียบครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด