ปีที่พิมพ์ : 2560

ISBN : 978-616-395-839-6

ครูภูมิปัญญาไทย คือ ขุนทรัพย์แห่งปัญญา ที่พึงนำมาใช้พัฒนาสังคมไทยให้มีการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และบริบทรอบตัว ๕ ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแบบอย่างส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ ในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีเป้าหมายพัฒนาบุคคลากรให้อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

สารบัญ
บทนำ  
เกริ่นนำ
          - ครูภูมิปัญญาไทย
 
ครูผ่าย สร้อยสระกลาง
          - ชาวนาวแห่งบ้านทุ่งสระคูณ ผู้มีความเพียรตามอย่างพระมหาชนก
 
ครูคเณษ นพณัฐเมทินี
          - ผู้น้อมนำหลักการดำเนินชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไทย พันธุ์ไหมแห่งบรรพชน เกือบ ๒ ทศวรรษ
          
 
ครูมานพ ประโลมรัมย์
          - ครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย (การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
 
ครูพุทธไนย ตันมณี
          - สร้างสวนป่ารักษาพันธุ์ไม้เป็นอาชีพนับเป็นหนึ่งที่ตัวจังหวัด : สู่แก่งหางแมวในอ้อมอกป่ามรดกของบ้านครูพุทธไนย
 
ครูอภินันท์ หมัดหลี
          - ครูภูมิปัญญาไทย : ไม่เรียนหนังสือ อยู่บ้าน ก็ต้องไปดูงัว
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด