ปีที่พิมพ์ : 2559

ISBN : 978-616-270-103-0

เอกสารฉบับนี้ เป็นผลจากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายจ่ายการศึกษาของประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากแหล่งที่มาของเงิน นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อบันทึกและจัดกระทำข้อมูลให้อยู่ในรูปของระบบบัญชีรายจ่ายการศึกษาของประเทศไทยที่บูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม

สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญแผนภูมิ  
สารบัญตาราง  
ส่วนที่ 1  บทนำ
         
- ความเป็นมา
          - แนวคิดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีรายจ่ายการศึกษา
          - วัตถุประสงค์
          - ขอบเขตการรวบรวมข้อมูล
          - นิยามศัพท์ 
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2557
          
- รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยภาพรวม
          - รายจ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐส่วนกลาง
          - รายจ่ายด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          - รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน
          - รายจ่ายด้านการศึกษาของภาคส่วนอื่นของสังคม
          - สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
คณะผู้จัดทำ  
   
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด