ปีที่พิมพ์ : 2554

ISBN : -

ปีพุทธศักราช 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 จำนวน 96 คน ประกอบด้วยครูภูมิปัญญาไทย ภาคเหนือ จำนวน 32 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 27 คน ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 15 คน และภาคใต้ จำนวน 22 คน เพื่อนำประสบการณ์ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาของบุคคลดังกล่าว พัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป หนังสือครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ ได้ประมวลสาระ ประวัติชีวิต ผลงาน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการนำความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยในการพัฒนาการศึกษาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ร่วมกันในการปรับประยุกต์ภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระความรู้ครูภูมิปัญญาไทยที่ได้ประมวลสรุปไว้ในหนังสือครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการนำภูมิปัญญาไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติและการอาชีพของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง กาารยกย่องเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7
ความเป็นมา การยกย่องครูภูมิปัญญาไทย
ภาคผนวก

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด