รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษา วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง จ.น่าน

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษา วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ปีที่พิมพ์ 2549

วัดตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง แหล่งเรียนรู้ของชุมชนดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การเผยแผ่ศาสนธรรมดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

วัดอนงคาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

วัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย รูปแบบ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบูรณาการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา:กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ปีที่พิมพ์ 2549

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด