ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN :

วารสารการศึกษาไทย ฉบับที่ ๑๓๗ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๐
สารบัญ  
บทความ ๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
บทความ ๒ ความก้าวหน้าในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
บทความ ๓ สภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
บทความ ๔ สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี ๒๕๖๐  
บทความ ๕ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
บทความ ๖

เว็บไซต์ www.thaiedresearch.org 
แหล่งรวมงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 
บทความ ๗ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education)  
บทความ ๘ ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา m.thaiedeva,org  
บทความ ๙ การติดตามการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของยูเนสโก  
แบบสอบถาม    

Download