ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN :

วารสารการศึกษาฉบับนี้ เข้มข้นด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ "มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ"งานที่ สกศ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฯลฯ
สารบัญ
รายงานพิเศษ  สกศ. จัดยิ่งใหญ่ "มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ"  
บทความ ๑ เรียนรู้พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพัฒนาคนตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับใหม่  
บทความ ๒ ครูภูมิปัญญาไทย ศาสตร์ศิลป์ของแผ่นดิน  
บทความ ๓ แนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
บทความ ๔ การเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา  
บทความ ๕ แนวคิดและรูปแบบการเงินด้านอุปสงค์เพื่อการศึกษา  
บทความ ๖ ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา : กุญแจดอกสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา  
Seen in their true light   
          The World according to your reflection
 
กฎหมายน่ารู้  ทิศทางการดำเนินงานของอนุกรรมการเด็กเล็ก  
แบบสอบถาม  

Download