ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-143-6

เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลของครู ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตครู ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาครู และข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการใช้ครูและการบริหารงานบุคคลของครู
สารบัญ
คำนำ  
สารบัญ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)  
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนการผลิตครูการพัฒนาครู และการบริหารงานบุคคลของครู
          โดย...รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
 

Download