ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN : 978-616-270-136-8

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นการทดลองนำโครงสร้างระบบงานและกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ไปดำเนินงานในส่วนของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และต่อด้วยการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะต่อจากนั้นจึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมครูผู้สอนกลุ่มอาชีพยานยนต์และปิโตรเคมีให้นำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ในกลุ่มอาชีพยานยนต์และปิโตรเคมี พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่ทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเตรียมแรงงานฝีมือที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของประเทศ
สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญภาพ  
บทที่ 1  บทนำ
          1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
          1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
          1.3  ของเขตการวิจัย
          1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ
 
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          2.1  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณวุฒิแห่งชาติ คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
          2.2  หลักสูตรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          2.3  แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและสมรรถนะครูของประเทศไทย
          2.4  รูปแบบการพัฒนาหลุกสูตร
          2.5  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
          2.6  การจัดทำแผนการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ
          2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
บทที่ 3  วิธีการดำเนินการวิจัย
          3.1  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
          3.2  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          3.3  พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานอาชีพต่างๆ
          3.4  ประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (ฉบับร่าง) โดยวิธีสนทนากลุ่ม
          3.5  ประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อหาสมรรถนะของกลุ่มอาชีพยานยนต์และปิโตรเคมีตามกรอบคุณวุฒิและมาตรฐานอาชีพต่างๆ
          3.6  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น
          3.7  ประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
          3.8  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-out)
          3.9  นำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง (Implementation)
          3.10 ติดตามและประเมินผลหลังฝึกอบรม (Evaluation)
          3.11 เขียนรายงานการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างระบบงานและกลไกการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติตามระยะที่ 2
          3.12 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
บทที่ 4  ผลการวิจัย
          4.1  ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
          4.2  ผลการประเมินการนำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ
 
บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
         
5.1  สรุปผลการวิจัย
          5.2  อภิปรายผล
          5.3  ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
 
บรรณานุกรม
 
คณะผู้ดำเนินการ  
   

Download