ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN :

การจัดการความรู้ (Knowledge management) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

คํานํา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ

    ส่วนที่ 1 : เพราะอะไร สมร. ถึงให้ความสําคัญกับ KM
    ส่วนที่ 2 : มารู้จัก KM กันเถอะ
    ส่วนที่ 3 : สมร. จัดทํา KM อย่างไร
    ส่วนที่ 4 : ผลจากการจัดกิจกรรม KM
    ส่วนที่ 5 : บทสรุปจากการจัดกิจกรรม KM
รายการอ้างอิง
คณะผู้จัดทํา

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด