ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-341-6

การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ
ความเป็นมา
คำนิยาม
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   - ขนาดและที่ตั้ง
   - ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
   - ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ และสภาพเศรษฐกิจ
   - การคมนาคมขนส่ง
   - การสาธารณสุข
   - การปกครองและประชากร
   - ข้อมูลด้านการศึกษา
การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
   - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
   - โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม
   - โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
   - โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
   - กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปประเด็นสาระสำคัญจากการลงพื้นที่

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด