ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-326-3

สภาพการจัดนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ บทนำ

- ความเป็นมาและความสำคัญ
- นิยามความหมายของนิเวศการเรียนรู้
- แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดนิเวศการเรียนรู้

ส่วนที่ ๒ กฎหมาย ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem)
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิเวศการเรียนรู้
- ยุุทธศาสตร์นโยบายและแผนเกี่ยวกับการจัดนิเวศการเรียนรู้ในประเทศไทย

ส่วนที่ ๓ องค์ประกอบ รูปแบบ และสภาพการดำเนินงานการจัดนิเวศการเรียนรู้
- องค์ประกอบและรูปแบบของนิเวศการเรียนรู้
- การจัดนิเวศการเรียนรู้ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ส่วนที่ ๔ แนวโน้มการจัดนิเวศการเรียนรู้ในประเทศไทย
- ข้อเสนอแนวทางการจัดนิเวศการเรียนรู้ในประเทศไทย

บรรณานุุกรม

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด