ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-283-9

การพัฒนาต้นแบบระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
          1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
          1.2 คำถามการวิจัย
          1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
          1.4 ขอบเขตของการวิจัย
          1.5 นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย
          1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย
          1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
          2.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          2.2 มโนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
          2.3 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
          3.1 ประชากรและตัวอย่าง
          3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
          3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
          3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          4.1 ผลการวิเคราะห์สาขาวิชาที่เหมาะสมในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้พัฒนาระบบต้นแบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
          4.2 ผลการพัฒนาและทดลองใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
          4.3 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการนำระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลไปใช้พัฒนาระบบการเทียบโอนระหว่างระบบและประเภทการศึกษา และกลไกการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
          5.1 สรุปผลการวิจัย
          5.2 อภิปรายผลการวิจัย
          5.3 ข้อเสนอแนะ
 


 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด