ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978-616-270-274-7

การศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต: ข้อเสนอสำหรับประเทศไทย

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          1. หลักการและเหตุผล
          2. วัตถุประสงค์
          3. ขอบเขตการดำเนินงาน
          4. คำจำกัดความ
          5. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน
          6. กรอบแนวคิดระบบธนาคารหน่วยกิต
          7. วิธีและแนวทางดำเนินการ
          8. ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 ผลการวิจัยเอกสารระบบธนาคารหน่วยกิต
          ตอนที่ 1 ความหมายและเจตนารมณ์ของระบบธนาคารหน่วยกิต
          ตอนที่ 2 บริบทระดับมหภาคที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารหน่วยกิต
          ตอนที่ 3 บทเรียนระบบธนาคารหน่วยกิตจากต่างประเทศ
          ตอนที่ 4 สถานภาพระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย
          ตอนที่ 5 สรุปประเด็นสำคัญเชิงนโยบายของระบบธนาคารหน่วยกิต ที่ได้จากการวิจัยเอกสาร
บทที่ 3 ผลการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
          1. วิธีการศึกษาวิจัย
          2. สภาพปัจจุบันของระบบธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
          3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพและกรณีศึกษา ใน 4 ภูมิภาค
          4. สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบธนาคารหน่วยกิต ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
บทที่ 4 ผลการวิจัยระบบธนาคารหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคการทำงาน
          1. วิธีการศึกษาวิจัย
          2. สภาพปัจจุบันของระบบธนาคารหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
          3. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพระบบธนาคารหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา และความเชื่อมโยงกับภาคการทำงาน
          4. สรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบธนาคารหน่วยกิต ระดับการศึกษาอุดมศึกษาในประเทศไทย
บทที่ 5 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต : กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
          1. วิธีการศึกษาวิจัย
          2. ผลการวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม
          3. ความก้าวหน้าการดำเนินงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม : กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
          4. ปัญหาเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต
บทที่ 6 สรุป ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต
          1. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
          2. ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิต และกลไกการขับเคลื่อน ระบบธนาคารหน่วยกิตสำหรับประเทศไทย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
 


 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด