ปีที่พิมพ์ : 2552
ISBN :

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของสารบัญญัติกฏหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

 • ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย
 • วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • ระเบียบวิธีวิจัย

บทที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องของสารบัญญัติกฏหมายการศึกษากับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติที่เป็นภารกิจของกระทรวงศึกษา

 • การบริหารจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฏหมายการศึกษาอื่นและสภาพปัญหาของการบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบัน
 • หลักการพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • บทวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับความสอดคล้องของสารบัญกฏหมายการศึกษากับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ที่เป็นภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 3 ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางกฏหมายในการบริหารจัดการศึกษาตามบทญัติของกฏหมายการศึกษาที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

 • สิทธิในการได้รับการศึกาาของประชาชนและแนวทางในการจัดการศึกษาทางเลือกให้แก่ประชาชนที่เป็นภารกิจของกระทรวงศึกษา
 • บทวิเคราะห์ปัญหาในบริหารจัดการศึกษาที่เกิดจากโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บทวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมของการจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน
 • บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาตลอดจนการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 แนวทางการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 • แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาทางเลือก พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนที่มีผู้อุทิศให้และที่ราชพัสดุ พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปรครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการมอบอำนาจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
 • แนวทางการยกร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...

บรรณานุกรม

Download