ปีที่พิมพ์ : 2560
ISBN :

วารสารการศึกษาฉบับนี้ เข้มข้นด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่ การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ ฯลฯ
สารบัญ
   
บทความที่ 1 5 ภูมิภาค ระดมความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่  
บทความที่ 2 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  
บทความที่ 3 ก้าวต่อไป...... เครือข่ายการศึกษาประชารัฐ  
บทความที่ 4 การติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาเยาวชน ให้มีคุณลักษณะการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กฏหมายน่ารู้ แนวทางการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

Download