ปีที่พิมพ์ : 2546

ISBN :

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นเอกสารที่ปรับแก้ไข เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรม และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
หมวด ๓ ระบบการศึกษา
หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๐ การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
ส่วนที่ ๑ การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
หมวด ๘ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หมวด ๙เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด