Slide background

รับฟังความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม

Slide background

รายงานผลการศึกษา

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณ์โควิด-19
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

North Stars Project

คว้า ดาว มาเล่าให้ฟัง
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

Future Skill

Infographic
ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต
เพื่อเตรียมการพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
อ่านเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงก์