รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานวิจัยข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7)

ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ

ปีที่พิมพ์ 2561

ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ปีที่พิมพ์ 2559

สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 : ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา : บทเรียนจากนานาประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงาน ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับสภาวะการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2560

รายงานการวิจัย เรื่องความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2560

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด