ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN : 978-616-270-181-8

รายงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ

สารบัญ

คำนำ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ตอนที่ 1 คุณลักษณะของพลเมืองโลก
          ตอนที่ 2 แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก
          ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกในต่างประเทศ
          ตอนที่ 1 สหรัฐอเมริกา
          ตอนที่ 2 สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
          ตอนที่ 3 เครือรัฐออสเตรเลีย
          ตอนที่ 4 สาธารณรัฐประชาชนจีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
          ตอนที่ 5 สิงคโปร์
          ตอนที่ 6 ผลการการสังเคราะห์แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศที่ศึกษา
บทที่ 5 การวิเคราะห์แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกของประเทศไทย
บทที่ 6 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
บทที่ 7 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด