ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-275-4

สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 : ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

    ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน
    วัตถุประสงค์การประเมิน
    ขอบเขตการดำเนินงาน
    นิยามคำสำคัญ
    ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    ตอนที่ 1 แนวคิด และสาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
    ตอนที่ 2 แนวคิด และสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580     
    ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
    ระยะที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าของการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินระบบกลไกการบริหาร
จัดการศึกษา
    ระยะที่ 2 การประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
    ระยะที่ 3 การสร้างข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
บทที่ 4 การติดตามความก้าวหน้าของการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติ
    ตอนที่ 1 ความก้าวหน้าของการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของหน่วยงานในระดับส่วนกลาง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
    ตอนที่ 2 ความก้าวหน้าของการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 ของหน่วยงานในระดับส่วนภูมิภาค สถานศึกษา และห้องเรียน ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
    ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ กับตัวชี้วัดสำคัญทั้ง 53 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 5 ระบบและกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
    ตอนที่ 1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาในการขับเคลื่อน แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยภาพรวม
    ตอนที่ 2 แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาในการขับเคลื่อน แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะเชิงพื้นที่
บทที่ 6 การประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
    ตอนที่ 1 ผลการประเมินการดำเนินการตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ในระยะเร่งด่วนช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561
    ตอนที่ 2 ผลการประเมินการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562
    ตอนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ
    ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะ ต่อการปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
    ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อเสนอแนะต่อการวางระบบ การประเมิน ระดับกระทรวง ส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา
บทที่ 8 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
    สรุปผลวิจัย
    อภิปรายผลการวิจัย
    ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
    ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เอกสารอ้างอิง
 

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด