ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN :

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา : บทเรียนจากนานาประเทศ


1 บทนำ
    1.1 หลักการและเหตุผล
    1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
    1.3 เป้าหมายผลผลิต
    1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน
    1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1.6 นิยามศัพท์
2 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
    2.1 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
    2.2 ผลการพัฒนาศึกษาไทย ปี 2552-2558
    2.3 ปัญหาและความท้ายทายของระบบการศึกษา
    2.4 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 และผ่านงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
    2.5 กรณีศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำผลการวิจัยด้านการศึกษาไปใช้
3 กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย
    3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
    3.2 วิธีการดำเนินงาน
    3.3 ระยะเวลาดำเนินการ
4 ผลการศึกษาเบื้องต้น
    4.1 นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยในช่วง 15 ปี
    4.2 สรุปสภาวะการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 – 2562
    4.3 การจัดการเรียนรู้
    4.4 การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
    4.5 การสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    4.6 การวิจัยและพัฒนาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
    4.7 การจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
5 สรุปและข้อเสนอแนะ
    5.1 สรุปผลการศึกษา
    5.2 ข้อเสนอแนะเชิงโนบาย
    5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการจัดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย
บรรณานุกรม

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด