รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ 2566

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - based)

ปีที่พิมพ์ 2565

การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

ปีที่พิมพ์ 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564

ปีที่พิมพ์ 2564

กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework: Thailand Ed-DQAF)

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Thailand 4.0

ปีที่พิมพ์ 2562

ประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ 2562

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด