หลากหลายแนวทาง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานประจำปี 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สกศ. ผนึกเครือข่ายขยาย All for Education

ปีที่พิมพ์ 2566

การดำเนินงานด้านการศึกษาผู้สูงอายุของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2566

รูปแบบของหน่วยงานกลางและกลไกการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2566

ผลสำรวจทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) ของคนไทยช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น

ปีที่พิมพ์ 2566

ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

ปีที่พิมพ์ 2566

6 ประเทศกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะด้านจิดิทัลของผู้เรียน

ปีที่พิมพ์ 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge management) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

ปีที่พิมพ์ 2566

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Asen Qualifications Reference Framework)

ปีที่พิมพ์ 2565

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด