การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการจัดการศึกษา
           สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา  มาตรการสำคัญของการประเมินผล คือ ตัวชี้วัดและฐานข้อมูล 
          การพัฒนา/ปรับปรุงตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามกรอบนโยบายของชาติ  เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในภาพรวม รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

ปี การดำเนินงาน ผลผลิต
ปี ๒๕๕๑ พัฒนากรอบตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ใน ๕ ด้าน ได้แก่
๑) ด้านความครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ (coverage and adequacy)
๒) ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรม (equality and equity)
๓) ด้านคุณภาพการศึกษา (quality) ในเชิงผลสัมฤทธิ์
๔) ด้านประสิทธิภาพ (efficiency) และ
๕) ด้านประสิทธิผล (effectiveness)
click ดู “รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ”
ปี ๒๕๕๓ ปรับปรุงและจัดทำเป็นคู่มือ/พจนานุกรมตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา Click ดู “พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ”
ปี ๒๕๕๔ จัดทำเกณฑ์การประเมินผลตามกรอบตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง Click ดู “ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง”
ปี ๒๕๕๘ จัดทำตัวบ่งชี้การประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙ Click ดู “(ร่าง)กรอบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา”

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด