รายงานการวิจัย เรื่อง อนาคตภาพของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม

ปีที่พิมพ์ 2552

อาชีวศึกษาพัฒนาชาติ : บทเรียนจากสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนี

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการวิจัย เส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี

ปีที่พิมพ์ 2549

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ (Further Occupational Skill Training)

ปีที่พิมพ์ 2546

สรุปผลการประชุมคองเกรสนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคนิคศึกษาและอาชีวศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2546

การวิจัยการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ของประเทศอิสราเอล

ปีที่พิมพ์ 2546

การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประเทศสหราชอาณาจักร

ปีที่พิมพ์ 2546

รายงานการวิจัยเอกสารการปฏิบัติการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศแคนาดา

ปีที่พิมพ์ 2546

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด