อำนาจหน้าที่
          (๑) ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่งตั้ง รวมทั้งปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานมอบหมาย
          (๒) วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดหานโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน เกณฑ์ และสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          (๓) วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนํานโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการต่อคณะกรรมการ
          (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) ด้วยวิธีการและรูปแบบ ที่หลากหลายตามสมรรถนะในแต่ละช่วงวัย
          (๕) รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานประจําปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพิจารณา
          (6) จัดทําและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับอําเภอเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          (8) ให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
          (9) เสนอแนะแนวทาง การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          (๑๐) จัดให้มีการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
          (๑๑) สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยเพื่อจัดทําฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามสถานการณ์ เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และเผยแพร่ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
          (๑๒) จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
          (๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด