การวิจัยติดตามและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2566

การติดตามการดำเนินการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2566

แนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปะมาณ พ.ศ.2566-2569

ปีที่พิมพ์ 2565

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ : สภาพและแนวทางการสนับสนุน

ปีที่พิมพ์ 2565

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน : สภาพและแนวทางการสนับสนุน

ปีที่พิมพ์ 2565

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ปีที่พิมพ์ 2564

แนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (ในระบบ)

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (ฉบับสรุป)

ปีที่พิมพ์ 2564

กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด