การติดตามและการประเมินผลการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย

ปีที่พิมพ์ 2560

แนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2559

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2558

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานกระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลนานาชาติ ด้านสมรรถนะผู้ใหญ่ของประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2557

รายงานผลการประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ของประเทศไทย ปี 2557

ปีที่พิมพ์ 2557

แนวทางการขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558)

ปีที่พิมพ์ 2557

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด