รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ 2566

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - based)

ปีที่พิมพ์ 2565

การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา : บทเรียนจากนานาประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2563

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัดของประเทศไทย ปี 2564

ปีที่พิมพ์ 2564

กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework: Thailand Ed-DQAF)

ปีที่พิมพ์ 2564

สรุปสาระสำคัญ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 : ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด