ปีที่พิมพ์ : 2560

ISBN :

งานวิจัยเรื่องความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยเอกสารด้วยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพแบบหลายกรณี โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารการจัดการศึกษาแบบทั่วถึงและเท่าเทียมของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสูงและมีความเสมอภาคจากผลการทดสอบ PISA ในปี ค.ศ. 2015

สารบัญ
   
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
สารบัญ  
สารบัญตาราง  
สารบัญแผนภาพ  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย  
บทที่ 4  ผลการศึกษาการจัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบทั่วถึงและเท่าเทียมของต่างประเทศ  
บทที่ 5  ผลการศึกษาการจัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบทั่วถึงและเท่าเทียมของประเทศไทย และข้อเสนอเชิงนโยบาย  
บทที่ 6  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ  
แหล่งอ้างอิง  
ภาคผนวก  

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด