ปีที่พิมพ์ : 2561

ISBN : 978-616-270-180-1

รายงานวิจัยข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7)

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ

          ที่มาและความสำคัญ
          วัตถุประสงค์
          คำจำกัดความในการวิจัย
          ขอบเขตการวิจัย
          วิธีดำเนินการวิจัย
          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 2 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกและกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4.7)
          ตอนที่ 1 แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) : ประสบการณ์นานาชาติ (5 ประเทศ)
          ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) สำหรับประเทศไทย
          ตอนที่ 3 กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4.7) ใน Metadata for the Global Indicators for the Follow-up and Review of SDG 4 and Education 2030
บทที่ 3 ตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก
บทที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะ
          ตอนที่ 1 สรุปตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ตามกรอบเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7) : กรณีศึกษาแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ
          ตอนที่ 2 ข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal :SDG 4.7) : กรณีศึกษา แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด