ปีที่พิมพ์ : 2560

ISBN : 978-616-270-149-8

การจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินการบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จึงเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของครูและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนค่อนข้างมาก

สารบัญ
คำนำ  
กิตติกรรมประกาศ  
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
บทที่ 1  บทนำ  
บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย  
บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
รายการอ้างอิง  
ภาคผนวก  
คณะผู้วิจัย  
คณะผู้จัดทำ  
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด