ปีที่พิมพ์ : 2559

ISBN : 978-616-270-099-6

เอกสารทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก สำนักงานฯ ได้ศึกษาตัวชี้วัดทางการศึกษา จัดอันดับความสำคัญของโจทย์วิจัยทางการศึกษาของประเทศที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและจัดทำเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาและที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกต่อไป

สารบัญ
   
คำนำ  
สารบัญ  
ภูมิหลังและความเป็นมา  
การศึกษา : หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  
การศึกษาไทย : นโยบายการศึกษาเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  
ตัวชี้วัดและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  
เว็บไซต์อ้างอิง  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   
   
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด