รายงานการประชุมคณะโต๊ะกลม รัสเซีย-ไทย ครั้งที่ ๔ เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและวิจัย (The Forth Russia - Thai Roundtable (RTRT): Collaboration on Gifted Education and Research)

ปีที่พิมพ์ 2566

สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการวิจัย

ปีที่พิมพ์ 2565

การศึกษาสภาพและรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กรณีผู้ที่มีความสามารถพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2562

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2563

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2554

รายงานการวิจัยเรื่อง การขับดันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยกำลังคนระดับสูงที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่พิมพ์ 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีที่พิมพ์ 2552

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีที่พิมพ์ 2552

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด