กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2558

ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta - analysis)

ปีที่พิมพ์ 2552

การประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2546

รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2559

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานการวิจัยประเมินผล การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีที่พิมพ์ 2554

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ

ปีที่พิมพ์ 2561

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด