ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN :

รายงาน ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับสภาวะการศึกษาไทย

สารบัญ
1. หลักการและเหตุผล
2. บทวิเคราะห์ตัวชี้วัดระบบฐานข:อมูลสารสนเทศ
3. บทวิเคราะห์รางานสภาวะการศึกษาไทย
    3.1) ปWจจัย/บริบทที่ส่งผลต่อการศึกษาในปWจจุบัน
    3.2) วิเคราะห์สภาวะการศึกษาเชิงพื้นที่
    3.3) ประเด็นร่วมสมัยที่ส่งผลต้อการศึกษาในปWจจุบัน
    3.4) ตัวอย่างความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
4. สภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก
5. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
6. เอกสารอ้างอิง
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด