ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-182-5

รายงานวิจัยแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์

สารบัญ

บทที่ 1 ความเป็นมาและบริบทของการศึกษาไทย
บทที่ 2 ระบบการศึกษา มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
          2.1 รูปแบบการจัดการศึกษา
          2.2 ระดับการศึกษา
          2.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
          3.1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
          3.2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          3.3 การบริหารและการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ
          3.4 การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของภาคเอกชน
บทที่ 4 การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนเพื่อการศึกษา
          4.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
          4.2 การลงทุนเพื่อการศึกษา
          4.3 การระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
บทที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
          5.1 การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
          5.2 การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สู่การปฏิบัติ
          5.3 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
          5.4 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
          5.5 การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 6 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.1 แนวนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.2 สถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
          6.3 ระบบการรับนักศึกษาในสถาบันการผลิตครู
          6.4 การดำเนินงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
บทที่ 7 การเข้าถึงการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
          7.1 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          7.2 การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
          7.3 การเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
          7.4 การเข้าถึงการศึกษานอกระบบ
          7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
บทที่ 8 การศึกษานานาชาติในประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
          8.1 การศึกษานานาชาติในประเทศไทย
          8.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
บทที่ 9 ทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด