วิสัยทัศน์
          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรนำในการพัฒนา ยกระดับ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
         ๑. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษา ด้วยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสําหรับทุกคน และการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ อย่างมีคุณภาพ
         ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทํางานกับ ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
         ๓. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
อำนาจหน้าที่
          กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          ๑. จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ
          ๒. ประสานการจัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
          ๓. วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และภูมิปัญญาของชาติ ตลอดจนรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาชองชาติ
          ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
          ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ๖. ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรอบนโยบายและทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับองค์กรให้คล่องตัวและมีสมรรถนะสูงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการบูรณาการและ ขับเคลื่อนการทํางานร่วมกับเครือข่ายการศึกษาและสาธารณะอย่างสร้างสรรค์
เป้าประสงค์
          ๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน นำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          ๒. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐาน
          ๓. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีคลังข้อมูลผลการวิจัย ประเมิน รวมทั้งสถิติทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ครบถ้วน ทันสมัย ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ระดับ และประเภทการศึกษา
          ๔. มีการประกาศใช้กฎหมายด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม
          ๕. มีสมัชชาการศึกษาจังหวัดและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืนทั่วประเทศ
          ๖ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
          ๗. บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีขวัญกำลังใจ มีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ
วัฒนธรรมองค์กร
          ๑. มุ่งมั้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้ทักษะด้านการวิจัยเป็นฐาน
          ๒. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ
          ๓. ทำงานทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กรหลัก
          พันธะผูกพัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ เชิดชูพลังความร่วมมือ

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด