Slide background

ประกาศ

การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ประกอบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แสดงความคิดเห็น

Slide background

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

Fine my Future

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการทดลองใช้งาน
และพัฒนาเนื้อหา
ในแพลตฟอร์มแนะแนว
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

สภาการศึกษาขอเชิญชวน

การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13
: พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2567
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

Slide background

ขอเชิญร่วมงาน

ที่สุดแห่งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ
เพื่ออนาคตการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Slide background

นิทรรศการเสมือนจริง

นิทรรศการเสมือนจริง (Metaverse)
เพื่อส่งเสริมการวิจัย
เข้าชมนิทรรศการ

Slide background

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Slide background

ขอเชิญร่วมทำแบบประเมิน

สำหรับ ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทำแบบประเมิน

Slide background

OEC ZERO

สกศ. ร่วมใจต้านคอร์รัปชัน

Slide background

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับติดต่อ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
อ่านเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงก์