Infographics / Video


สภาพแวดล้อมโรงเรียนปลอดภัย ภายในอาคาร สำหรับเด็กปฐมวัย


ทุกเส้นทางปลอดภัยสำหรับเด็ก


แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570


10 ไอเดีย มุมประสบการณ์สนุกกับการเรียนรู้


 


พิชิตจุดเสี่ยง สนามเด็กเล่นปลอดภัย


 


ห้องน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัย


 


พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒


 

 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ


 


 

พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยตามระดับควอไทล์ (Quartile) และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3-5 ปี

แนวแนะวิธีเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี

 

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด