Slide background

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์
หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

Slide background

สภาการศึกษาขอเชิญชวน

การประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13
: พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2567
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

Slide background

ขอเชิญร่วมงาน

ที่สุดแห่งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบบูรณาการ
เพื่ออนาคตการศึกษา
ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Slide background

นิทรรศการเสมือนจริง

นิทรรศการเสมือนจริง (Metaverse)
เพื่อส่งเสริมการวิจัย
เข้าชมนิทรรศการ

Slide background

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

อ่านเพิ่มเติม

Slide background

วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Slide background

ขอเชิญร่วมทำแบบประเมิน

สำหรับ ผู้รับบริการ ผู้ติดต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทำแบบประเมิน

Slide background

OEC ZERO

สกศ. ร่วมใจต้านคอร์รัปชัน

Slide background

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

สําหรับติดต่อ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

Slide background

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์

คำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘/๒๕๕๙
อ่านเพิ่มเติม

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด

แนะนำลิงก์