ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-392-8

รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - based)

คํานํา
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
    1.1 หลักการและเหตุผล
    1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1.3 คําถามการวิจัย
    1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน
    1.5 วิธีการดําเนินงาน
    1.6 ประเด็นสําคัญในการศึกษา
    1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
    2.1 การพัฒนาเชิงพื้นที่
    2.2 กําลังคนสมรรถนะสูง
    2.3 กรอบทักษะ (Skill Framework)
    2.4 ทักษะ Hard Skills
    2.5 ทักษะ Soft Skills
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 การศึกษาบริบทโลกกับความต้องการกําลังคนสมรรถนะสูง
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่
    4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
        4.1.1 ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงาน
        4.1.2 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการศึกษา
        4.1.3 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
    4.2 ประเทศสหราชอาณาจักร
        4.2.1 ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงาน
        4.2.2 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการศึกษา
        4.2.3 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
    4.3 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
        4.3.1 ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงาน
        4.3.2 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการศึกษา
        4.3.3 ภาพรวมสถานการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
บทที่ 5 สถานภาพความต้องการและความพร้อมในการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
ของประเทศไทย
    5.1 ภาพรวมสถานการณ์ที่ผ่านมา
    5.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
    5.3 กรณีศึกษาการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงและวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับ
    การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)
        5.3.1 อุตสาหกรรมดิจิทัล
            1) ภาพรวมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
            2) ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงาน
            3) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการศึกษา
            4) อาชีพเป้าหมายสําหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล
            5) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
        5.3.2 อุตสาหกรรมการเกษตร
            1) ภาพรวมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
            2) ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงาน
            3) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการศึกษา
            4) อาชีพเป้าหมายสําหรับอุตสาหกรรมการเกษตร
            5) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
        5.3.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
            1) ภาพรวมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
            2) ภาพรวมสถานการณ์ด้านแรงงาน
            3) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการศึกษา
            4) อาชีพเป้าหมายสําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
            5) ภาพรวมสถานการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
    5.4 การสํารวจแนวโน้มตําแหน่งอาชีพในปัจจุบัน
    ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
        5.4.1 ตําแหน่งอาชีพปัจจุบันในอุตสาหกรรมดิจิทัล
        5.4.2 ตําแหน่งอาชีพปัจจุบันในอุตสาหกรรมการเกษตร
        5.4.3 ตําแหน่งอาชีพปัจจุบันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    5.5 การศึกษาหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
    ที่เชื่อมโยงกับอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
        5.5.1 หลักสูตรการศึกษาในอุตสาหกรรมดิจิทัล
        5.5.2 หลักสูตรการศึกษาในอุตสาหกรรมการเกษตร
        5.5.3 หลักสูตรการศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    5.6 สภาพความต้องการและแนวโน้มการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
    ในเชิงพื้นที่
        5.6.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรมดิจิทัล
        5.6.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรมการเกษตร
        5.6.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการปรับทักษะกําลังแรงงานสมรรถนะสูง
ที่เชื่อมโยงกับอาชีพอุตสาหกรรมเป้าหมายในเชิงพื้นที่ (Area-based)
    6.1 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความจําเป็นและสมรรถนะ
    ในการเรียนรู้ทักษะของอาชีพในอุตสาหกรรมดิจิทัล
    6.2 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความจําเป็นและสมรรถนะ
    ในการเรียนรู้ทักษะของอาชีพในอุตสาหกรรมการเกษตร
    6.3 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินระดับความจําเป็นและสมรรถนะ
    ในการเรียนรู้ทักษะของอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บทที่ 7 ฉายภาพกรณีตัวอย่างและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)
    7.1 ฉายภาพกรณีตัวอย่าง
    การพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้ที่ (Area-based)
        7.1.1 อุตสาหกรรมการเกษตร
        7.1.2 อุตสาหกรรมดิจิทัล
        7.1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
        7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง
        ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)
บรรณานุกรม

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด