ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-435-2

รายงานแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 สภาพปัญหาและอุปสรรคของการทำวิจัยและการนำงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ

บทที่ 4  ปัจจัยที่ส่งเสริมการทําวิจัยและการนํางานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ

บทที่ 5 แนวทางการส่งเสริมงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ

 

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด