ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-441-3

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คำนำ
สารบัญ
โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
บรรยายพิเศษ

    The Use of Research Evidence in Education
    Policy: Global and International Perspectives
    โดย Assistant Prof. Chanwoong Baek
    Bridging the Gap Between Research and Policy
    โดย Ms. Kate Griffiths
เสวนาวิชาการ
    การเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยกับการกำหนด
    นโยบายทางการศึกษา
    โดย ตร.ไกรยส ภัทราวาท
           ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
           รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
    การลงทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา
    โดย ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
           รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
           ดร.ปัทมา เอี่ยมละออง
    การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการงานที่มั่นคง
    โดย รศ.ดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา
           รศ.ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
           ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
การนำเสนอและอภิปรายผลการวิจัย
    ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อเข้าถึง
    การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
    ประเด็นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
    ทางการศึกษา
    ประเด็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
    และการเปลี่ยนแปลงของโลกและการฟื้นฟู
    การเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19
    (การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะและวิทยาศาสตร์)
    ประเด็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
    ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก
    (การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และการบัญชี)
    ประเด็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
    ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก
    (ภาษาและศิลปะ)
    ประเด็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
    ความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก
    (การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
    และการศึกษาตลอดชีวิต)
    ประเด็นการพลิกโฉมกรศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (1)
    ประด็นการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (2)
ผลการสำรวจความคิดเห็น
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงานวิจัยทางการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการประชุม
คณะผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด