ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-426-0

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คำนำ ก
สำรบัญ ข
โครงการประชุมทำงวิชาการฯ 
กำหนดการประชุมทางวิชาการฯ ญ
บทความวิจัย การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 17
วันที่ 8 สิงหาคม 2566
ห้องย่อยที่ 1 การลดความเหลื่อมล้้าเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการออกแบบกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความงอกงาม
ทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในเด็กยากไร้
โดย นางสาวรมิดา มหันตมรรค
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบอาคีตะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียน เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น
โดย นางสาวสุมาลี มีสกุล
การพัฒนาสมรรถนะครู กศน. สานพลังสู่ศิษย์เยาวชน ตามแนวคิดจิตตปัญญา ส้านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดย ดร.จรัสศรี หัวใจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program: TSQP):
พหุกรณีศึกษา
โดย นายธฤษณุ ธรรมธนธัชม์
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน
โดย ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์
ประสบการณ์และผลลัพธ์ความเครียดชนกลุ่มน้อยของนักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษา
ที่มีส้านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังของสังคม: การศึกษารายกรณี
โดย นายธีฬอน คุรุศาสตรา
ห้องย่อยที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
แบบ 6E Learning ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โดย นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่เพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเมืองพัทยาผ่านกระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 ขั้นตอน
โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โดย ดร.กัมพล เจริญรักษ์
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 138
เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps 
ร่วมกับชุดแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย นางสาวธารารัตน์ ดวงจันทร์
ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องสารละลาย ทักษะคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย นางสาวสุภาวดี สุกดำ
ห้องย่อยที่ 2 การฟื้นฟูการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด 19
การพัฒนา Microlearning Inquiry Questions เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย นางสาวปาณิสรา สาระไกร
ห้องย่อยที่ 3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
รูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของนักเรียนโรงเรียนบ้านตันหยง
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
โดย ดร.วันซาวีลำ เบ็ญลาเตะ
การพัฒนากิจกรรมศิลปะ Pixel Art เพื่อฝึกทักษะการระบายสี ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านดงซ่อม สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก้าแพงเพชร เขต 1
โดย นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ผลการใช้วิธีการสอนแบบ OK5R ร่วมกับการใช้สารานุกรมไทยส้าหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อความสามารถ
ในการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โดย นายณัฐพล ปะละใจ
ห้องย่อย 4 การพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 226
การพัฒนาสื่อการสอนเทคโนโลยีร่วมสมัยบนคิวอาร์โค้ด (QR-Code) ภายใต้สถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
โดย นายรชตะ ขาวดี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์โดยใช้กระบวนการโค้ชออนไลน์ ในช่วง
วิกฤติการณ์COVID-19 เพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ทางการเงินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นางสาวโยษิตา ป้องชัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
โดย นายวันเฉลิม บุญเกษม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดการเรียนเพิ่มเวลารู้ฐานสมรรถนะ โดยใช้ห้องเรียน
ธรรมชาติถ้้าหลวงขุนน้้านางนอนร่วมกับบทเรียนออนไลน์ (ปีที่ 2) ระดับชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
โดย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านการพูด เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนพนมศึกษา
โดย นางสาวเมธินีย์ สรรเสริญ
บทความวิจัย การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
วันที่ 9 สิงหาคม 2566
ห้องย่อยที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยร่วมกับการนิเทศแบบชี้แนะเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทางการศึกษา
โดย นางสาววนิดา สิมพล
ห้องย่อยที่ 2 การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
การศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ในชั้นเรียนที่ใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s 
Sketchpad) และนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)
โดย นายพงศธร พันธ์บุปผา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบ SAKORN Model
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดบ้านม้า
โดย นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน
การพัฒนาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
โดย นายณัฐวุฒิ สกุณี
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided
Instruction: CGI) ร่วมกับเทคนิคการสร้างกรอบการแก้ปัญหา (solutional framework) 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย ดร.ไพศาล แมลงทับทอง
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PjBL)
รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 หน่วยการเรียนที่ 5 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับส้านักงานใหญ่
และสาขา ระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี
โดย นายสิงห์คม วุฒิชาติ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
เกมิฟิเคชันกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และศึกษาแรงจูงใจในการเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมิฟิเคชันของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง ลำดับเลขคณิตและล้าดับเรขาคณิต
โดย นายสุกนต์ธี กายเพชร
ห้องย่อยที่ 3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โดย นางสาวศิริพร ชอบสะอาด
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมสีเขียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย นายวัชรพล บุญประกอบ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานร่วมกับเทคนิค
เพื่อนคู่คิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการจัดการ ฐานข้อมูลเบื้องต้น 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โดย นายมานพ ฉิมมา
การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการด้วยการเรียนผ่านออนไลน์เพื่อส่งเสริมความเป็น
ผู้ประกอบการของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดย ดร.พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับผู้สูงอายุของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
โดย นางโสภา สมหวัง
ห้องย่อย 4 การพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการนิเทศทางไกลสำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดย นางสาววราลี ทองแก้ว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำควบกล้ำ ตามแนวคิด TPACK MODEL
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)
โดย นางสาวกฤชยาภรณ์ อินบุญญา
ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิรินทรา อาจหาญ
การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศออนไลน์เพื่อการบริหารงานของโรงเรียน
ในเครือข่ายศรีลันตา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
โดย นายมนพ การกล้า
ภาคผนวก 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงำนวิจัยทางการศึกษา
คณะทำงานและคณะผู้จัดทำเอกสาร

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด